Legjislacioni

Admistrata doganore e bazon mbrojtjen e pronësisë intelektuale në aktet ndërkombëtare në fuqi të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë, në Ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” dhe VKM nr. 205, datë 13.4.1999 të Këshillit të Ministrave “Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”, të ndryshuar.

Kodi Doganor (neni 82/4)
MSA (nenet 42, 73)

Marrëveshja TRIPS (nenet 51-60)
VKM nr.274, datë 13.4.2010

VKM Nr.1090, datë 28.12.2015

 


Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit    http://www.zshda.gov.al/

Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave    http://www.alpto.gov.al/