TVSH & Taksa të tjera

TVSH

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) paguhet:
a. për të gjitha furnizimet e tatueshme të mallrave dhe shërbimeve të kryera kundrejt pagesës prej një personi të tatueshëm, si pjesë e veprimtarisë së tij ekonomike në territorin e Republikës së Shqipërisë
b. për të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë.

→ Më shumë

Taksa e karbonit

Eshtë një taksë që aplikohet mbi benzinën, gazoili, qymyrin, vajgurin, mazutin, solarin dhe koksin e naftës.

→ Më shumë

 

 

Renta minerare

Eshtë një taksë që aplikohet për shfrytëzimin e burimeve natyrore të vendit.

→ Më shumë

Taksa e qarkullimit për benzinën dhe gazoilin

Eshtë një taksë që zbatohet për benzinën dhe gazoilin e importuar dhe për ato të prodhuara në vend.

→ Më shumë

Taksa e ambalazhit të qelqit dhe plastikës

Eshtë një taksë që aplikohet në prodhimin dhe importin e ambalazheve bosh të qelqit dhe plastikës, dhe të ambalazhit prej qelqi e plastike të përdorur në ambalazhimin e disa mallrave.

→ Më shumë