Pronësia Intelektuale

Legjislacioni

Admistrata doganore e bazon mbrojtjen e pronësisë intelektuale në aktet ndërkombëtare në fuqi të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë, në Ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” dhe VKM nr. 205, datë 13.4.1999 të Këshillit të Ministrave “Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”, të ndryshuar.

→ Më shumë