Tarifa

Nomenklatura e Kombinuar e mallrave dhe Tarifa Doganore

Nomenklatura  e mallrave është e bazuar në Sistemin e Harmonizuar të Organizatës Botërore të Doganave dhe Nomenklaturën e Kombinuar të Mallrave të Bashkimit Evropian dhe përfshin kodifikimin e mallrave, nivelet e tarifës doganore.

→ Më Shumë

ITD, Informacioni Tarifor i Detyrueshëm

Çdo kompani apo individ ka të drejtën për të përfituar Informacion Tarifor të Detyrueshëm që do të thotë klasifikim tarifor paraprak për mallrat që do të deklarojnë dhe që zbatohet nga dega doganore për një periudhë 6 vjeçare nga momenti i lëshimit.

→ Më Shumë

TTF, Trajtimi Tarifor Favorizues

Trajtim Tarifor Favorizues është trajtimi i një malli me një tarifë më të ulët doganore për shkak të natyrës apo përdorimit të  veçantë që mund të ketë malli .

→ Më shumë

 

Klasifikime tarifore

Këtu do të gjeni udhëzuesit për disa klasifikime tarifore të mallrave të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Rregulloret e klasifikimit të Bashkimit Evropian si dhe Notat shpjeguese të  Nomenklaturës së Mallrave të Bashkimit Evropian

→ Më shumë