Klasifikime tarifore

NOTAT SHPJEGUESE TE NOMENKLATURES SË KOMBINUAR
Në këtë link më poshtë do të gjeni notat shpjeguese të Nomenklaturës së Kombinuar

Notat Shpjeguese CN BE 2013

http://eur-lex.europa.eu


RREGULLORET E KLASIFIKIMEVE TARIFORE TE BE
Në tabelen e mëposhtme do të gjeni rregullore të BE në lidhje me klasifikime të ndryshme .
Duke shkruar numrin e rregulloren që ndodhet në kolonën e parë tek motori i kërkimit të eur-lex.europa.eu, do të gjeni rregulloren përkatëse.

Anekse klasifikimi tarifor per disa mallra sipas Rregulloreve të Komisionit Evropian

Rregulloret e BE


UDHËZUES KLASIFIKIMESH

Udhëzimi Përshkrimi i mallit Kodi tarifor
Nr 461 Prot, datë 19.01.2004 Antenat Satelitore 8528
 Nr. 4778/5 Prot, datë 26/05/2006 Çaj dhe mallra kozmetik 0902, 3303 deri 3307
Nr 15293 Pot, datë 16.12.2008 Dyer të blinduara 7308,  8303
Nr 2938 Prot, datë 11.02.2011 Kabëll Koaksial 8544 20, 8544 42, 8544 60
Nr 4 Prot, datë 05.01.2004 Ndërtesa parafabrikate 9406
Nr 4680 Prot, datë 25.04.2007 Patate të grira të prera Kapitulli 07 dhe kapitulli 20
Viti 2004 Pijet joalkolike Kapitulli 22
Viti 2008 Mbi klasifikimin e makinave 8703, 8704, 8705
Nr 15676/4 Prot, datë 26.11.2010 Verniku bituminoz 2715, 3210
Nr 4680/1 Prot, datë 25.04.2007 Zëvendësues djathi dhe majoneze Kapitulli 04 dhe kapitulli 21
Nr.Prot. 4456/1 date 27.02.2014   Frigorifer 8418 10, 8418 21, 8418 29
Nr.Prot. 23542 datë 29.09.2015 Mishi i Kokës së Derrit 0203, 0210, 0206
Nr.Prot. 6724 datë 09.03.2016 Hudhër e ftohte apo e freskët dhe hudhër e tharë 0703 20 00, 0712 90 90

Nr.Prot 8026 datë 03.04.2017 Udhezim Nr 02 dt 03.04.2017

Mbi procedurat për trajtimin e kafshëve të gjalla për majmëri