Kontakte

Drejtori i Përgjithshëm i Doganave

E-mail:   belinda.ikonomi@dogana.gov.al              

Kabineti i Drejtorit te Përgjithshëm
Drejtoria e Investigimit te Brendshem dhe Antikorrupsionit
Tel : +355 42 264 916
Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun
Tel : +355 42 243 917
Keëshilltari
Tel: +355 42 243 919
Auditi i Brendshëm
Tel: +355 42 243 923
Drejtoria e Buxhetit dhe Financës
 

Departamenti Administrativ

Shefi i Departamentit

E-mail: zvdrejtoradministrativ@dogana.gov.al 

Drejtoria e Menaxhimit të Burmeve Njerëzore
Tel: +355 42 236 457

E-mail: burime.njerezore@dogana.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse
Tel: +355 42 25 3820
Drejtoria e TI
Tel: +355 42 269 138
Sektori i Zgjidhjeve dhe Suportit (Help Desk)
Tel: +355 42 232 988
Email: helpdesk@dogana.gov.al

Sektori i Analizave
Tel: +355 42 264 913

Departamenti Teknik
Shef i Departamentit
Tel: +355 42 243 916
Email : zvdrejtorteknik@dogana.gov.al
Drejtoria e Proçedurave dhe Garancive
Tel: +355 42 264 911
Email: procedura@dogana.gov.al
Drejtoria e Origjinës dhe Tarifës
Tel: +355 42 243 922
Email: s_origjina@dogana.gov.als_tarifa@dogana.gov.al
Drejtoria Juridike
Tel: +355 42 256 546
Email: juridiku@dogana.gov.al
Drejtoria Vlerësimit
Tel: +355 42 243 920

Departamenti Operativ Hetimor
Shef i Departamentit
Tel: +355 42 228 122
Email: zvdrejtordoh@dogana.gov.al
Drejtoria Antikontrabandës/Borxhi
Tel: +355 42 259 043
Drejtoria Antitrafik
Tel: +355 42 243 921
Drejtoria Hetimit
Tel: +355 42 259 045
Drejtoria e Kontrollit Pas Zhdoganimit
Tel: +355 42 245 705
Drejtoria e Informacionit
Email: drejtoria.informacionit@dogana.gov.al
Drejtoria e Analizës së Riskut
Tel: +355 42 269 137
Email: risku@dogana.gov.al, monitorimi@dogana.gov.al
Drejtoria e Pronësisë Intelektuale
Tel:+355 42 256 547
Email: ipr@dogana.gov.al

Departamenti Akcizes
Shef i Departamentit
Tel: +355 42 243 918

E-mail: zvdrejtorakcize@dogana.gov.al
Drejtoria Metodikave dhe Kontrollit
Tel: +355 42 259 044
Drejtoria Teknike
Tel: +355 42 264 910