Origjina e mallrave

Këtu mund të gjendet informacion mbi origjinën preferenciale dhe jo preferenciale të mallrave, dokumentat që vërtetojnë origjinën e mallrave, informacion mbi rregullat e origjinës, Sistemin e Përgjithshëm të Preferencave, dokumentat e origjinës si dhe Udhërrëfyesin e rregullave të origjinës.

Origjina preferenciale

Origjina jo preferenciale

Sistemi i Përgjithshëm i Preferencave (GSP)

Dokumentat që vërtetojnë origjinën e mallrave

Udhërrëfyesi mbi rregullat e origjinës preferenciale