Për udhëtarët

Kufiri i pataksueshëm

Mallrat që gjenden në bagazhin personal të cilat nuk taksohen.
Mallrat e  bagazhit personal të udhëtarit, nëse janë me vlerë më të madhe se 30 mijë lekë, paguajnë detyrime doganore. Për udhëtarët nën moshën 15 vjeç, kjo shumë nuk duhet të jetë më e madhe se 15 mijë lekë.

→ Më shumë

Deklarimi i parave

Çdo person, shqiptar ose i huaj, i cili hyn/largohet në/nga territori i Republikës së Shqipërisë është i detyruar të deklarojë shumat në të holla, çdo lloj instrumenti të negociueshëm, metalet ose gurët e çmuar, sendet me vlerë dhe objektet antike

→ Më shumë