Deklarimi i Thjeshtuar

Deklarimi i thjeshtuar në doganë bëhet për mallrat me natyrë jo tregetare në bagazhin e udhëtareve në hyrje që tejkalojnë shumat e përjashtuara nga detyrimet në import si dhe për dergesat postare vlera e të cilave kalon kufirin e “vlerës së papërfillshme”.

Informacioni për deklarimin e thjeshtuar në doganë gjendet në nenet 60 - 64  të Ligji 8449, datë 27.01.1999nenet 504-510 të VKM nr.  205,  datë 13.04.1999 (e ndryshuar), si dhe Udhezimi nr. 3, datë 05.09.2011.