Njoftime

Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Ligjit 102/2014 date 31.07.2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar dhe Ligjit 7961 date 12.05.1996 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM-së 921 datë 29.12.2014, i ndryshuar, shpall konkurimin e hapur pë pozicionin:
Specialist ne Drejtorine e Antitrafikut Kategoria C1/ III-b (dy vende pune)

Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Njoftim për shpallje konkurimi

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Ligjit 102/2014 date 31.07.2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar dhe Ligjit 7961 date 12.05.1996 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM-së 921 datë 29.12.2014, i ndryshuar, shpall konkurimin e hapur pë pozicionin:

Drejtor i Kabinetit, pranë Zyrës së Drejtorit të Përgjithshëm, Kategoria e pagës III- a (nje vend)
 

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm(me proçedurën e lëvizjes paralele brenda sistemit doganor)
 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", i ndryshuar,shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:

Përgjegjës i Sektorit të Klasifikimit Tarifor,  në  Drejtorinë  e Laboratorit Doganor, Kategoria B, Kategoria e pagës III- a/1 (nje vend)

Specialist Laborant,  në Sektorin e Analizave, në Drejtorinë e Laboratorit Doganor, Kategoria Cl, Kategoria e pages III- b (një vend)  

Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjishme e Doganave, në zbatim te Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e administratës Doganore", i ndryshuar, shpall konkurimin e hapur për pozicionin:
 

NJOFTIM I PËRSËRITUR (3)

PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE SARANDË

NJOFTIM I PËRSËRITUR (3)

PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE KORÇË

NJOFTIM I PËRSËRITUR (4)

PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE LEZHË

NJOFTIM I PËRSËRITUR (2)

PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE VLORË

Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Ligjit 102/2014 date 31.07.2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar dhe Ligjit 7961 date 12.05.1996 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM-së 921 datë 29.12.2014, i ndryshuar, shpall konkurimin e hapur pë pozicionin:
 
Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Ligjit 102/2014 date 31.07.2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar dhe Ligjit 7961 date 12.05.1996 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM-së 921 datë 29.12.2014, i ndryshuar, shpall konkurimin e hapur pë pozicionin:
Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Ligjit 102/2014 date 31.07.2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar dhe Ligjit 7961 date 12.05.1996 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM-së 921 datë 29.12.2014, i ndryshuar, shpall konkurimin e hapur pë pozicionin:
 
Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Ligjit 102/2014 date 31.07.2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar dhe Ligjit 7961 date 12.05.1996 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM-së 921 datë 29.12.2014, i ndryshuar, shpall konkurimin e hapur pë pozicionin:
 
Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Ligjit 102/2014 date 31.07.204 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ", i ndryshuar dhe Ligjit 7961 date 12.05.1996 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM-së 921 datë 29.12.2014, i ndryshuar, shpall konkurimin e hapur pë pozicionin:
 
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm(me proçedurën e lëvizjes paralele brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", i ndryshuar,shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:     
 
 
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm(me proçedurën e lëvizjes paralele brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", i ndryshuar,shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:     
 

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", i ndryshuar,shpall konkurimin e brendshem për pozicionin:     

Burimeve Njerezore, Kategoria B, Kategoria e pagës III-a/1 (nje vend)
Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", i ndryshuar,shpall konkurimin e hapur për pozicionin:                   ​
Njoftim   për   Takim ndërgjegjësimi mbi proçedurat e reja tranzit
Në kuadër të Projektit të Binjakëzimit AL 12 IB FI 02 “Modernizimi i Administratës Doganore Shqiptare”, i cili ka për qëllim të mbështesë Republikën e Shqipërisë në arritjen e prioriteteve në fushën e proçedurës doganorë të tranzitit lidhur me Legjislacionin, Procedurat, Sistemet dhe Luftën Kundër Mashtrimit, Administrata Doganore Shqiptare do të organizojë një takim informues me grupet e interesit, më 15 Mars 2017 me qëllim prezantimin e risive kryesore të Kodit të Ri Doganor si dhe përfitimet konkrete për operatorët ekonomik
 

Njoftim për shpallje konkurimi

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet                    ​

  1. Sanitar / Punonjës pastrimi prane Deges Doganore Fier,  Kategoria D3 (një vend pune ).

NJOFTIM

PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE VLORË

PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE LEZHË
PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE SARANDË
PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE KORÇË
PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE SARANDË
PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT PËR USHTRIM AKTIVITETI DOGANOR NGA DEGA DOGANORE KORÇË
Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:
Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:
Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:
  1. Sanitar/Punonjës pastrimi pranë Degës Doganore Shkodër ,   Kategoria D3 (një vend pune ).
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II  dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurrimin e brendshëm për pozicionet:
 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014  "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:
 

NJOFTIM

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, njofton se me Ligjin Nr.126/2016 datë 05.12.2016, Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, është parashikuar taksimi me 8 lekë/litër për produktin “Gaz i naftës dhe hidrokarbure të tjera gazoike për përdorim si lëndë djegëse për motor automjetesh”.

→ më shumë

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm (me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë "për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:

  • Përgjegjës Zyre, në Zyrën Peshore/Pikë Kontrolli, pranë Degës Doganore Tiranë, Kategoria C1/III-b (një vend pune) .

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm (me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë "për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II dhe III  të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II dhe III  të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II dhe III  të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:
 
Mbi normën e interesit për llogaritjen e Kamatë Vonesave për 6 mujorin e parë të vitit 2017
 
Në zbatim të pikës V. 6 " Llogaritja e kamatë vonesave " të Udhëzimit nr. 4, dt 07.04.2016, po ju dërgojmë normat vjetore të interesit të kredisë të ardhura nga Ministria e Financave që do të jenë si bazë për llogaritjen e kamatë vonesave gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2017, si më poshtë vijon:
a.   5.25 % nëse borxhi shlyhet brenda muajit
b.   5.75 % nëse borxhi nuk shlyhet brenda muajit
Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:
 

Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:
 
Sekretar pranë Degës Doganore Tiranë, Kategoria C3 (nje vend pune).

Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:
 
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II dhe III  të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II dhe III  të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:

Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:

Doganier Peshore/Pikë Kontrolli në Zyrën e Operacioneve Doganore,pranë Degës Doganore Qafe-Thane, Kategoria C3.

Njoftim i DAP  (nr: 1101) 
Mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele ne kategorine ekzekutive
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II  dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm

(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë )
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm

(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Kategoria C2/IV -a (një vend pune);

Mbi normën e interesit për llogaritjen e Kamatë Vonesave për 6 mujorin e dytë të vitit 2016

Në zbatim të pikës V. 6 " Llogaritja e kamatë vonesave " të Udhëzimit nr. 4, dt 07.04.2016, po ju dërgojmë normat vjetore të interesit të kredisë të ardhura nga Ministria e Financave që do të jenë si bazë për llogaritjen e kamatë vonesave gjatë 6 mujorit të dytë të vitit 2016, si me poshtë vijon:

a.  3.75 % nëse borxhi shlyhet brenda muajit

b. 6.00 % nëse borxhi nuk shlyhet brenda muajit

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm

(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Drejtor i Drejtorisë së Procedurave,Kontrollit të Pagesave dhe Garancive Doganore, Kategoria A/III -a

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm

(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm

(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm

(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)

 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:
·  Specialist në Sektorin e Finance Kontabilitetit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Finances, Kategoria C1 ,kategoria e pagës III-b (një vend pune)

Njoftim për shpallje konkurimi
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:

Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:
·  Doganier Peshore /Pikë Kontrolli në Zyrën Doganore Qafe-Morinë Tropoje, Kategoria C3

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm (me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:

Kryetar i Degës Doganore Vlore, Kategoria A/III -a.

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm
(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)

 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:
·  Specialist i nivelit të dytë në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës Kategoria C2,
Kategoria e pagës IV -a (një vend pune)

Njoftim per shpallje konkurimi

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administrates Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II për lëvizje paralele dhe të Kreut III për ngritje në detyrë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:
 
Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm (me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e brendshëm për pozicionin:
 

Njoftim për shpallje konkurimi

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

  1.  Sekretar/Arkivist/Magazinier prane Deges Doganore Tre-Urat  Përmet ,   Kategoria C3 (një vend pune ).
Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:
 

Njoftim për shpallje konkurimi

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

 

Njoftim për shpallje konkurimi
 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:
 
  1. Doganier Peshore Pikë Kontrolli në Zyrën Doganore Qafë-Botë, pranë Degës Doganore Sarandë, Kategoria C3 (një vend pune).
  2. Sekretar/Arkivist/Magazinier pranë Degës Doganore Kakavijë, Kategoria C3 (një vend pune).
 

Njoftim për shpallje konkurimi të brendshëm(me proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë brenda sistemit doganor)

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionin:

Njoftim për shpallje konkurimi 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

  1. Doganier Peshore/Pikë Kontrolli në Zyrën Peshore/Pikë Kontrolli,pranë Degës së Doganës Tiranë , Kategoria C3 (një vënd pune);
  2. Doganier Peshore/Pikë Kontrolli në Zyrën e Operacioneve Doganore ,pranë Degës së Doganës Kakavijë , Kategoria C3 (një vënd pune);

Njoftim për shpallje konkurimi 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të Kreut I të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.921 datë 29.12.2014 "Për personelin e Administratës Doganore", shpall konkurimin e hapur për pozicionet:

Norma e interesit të kamatë vonesave për 6 mujorin e parë të vitit 2016

Në zbatim të pikës 4.4 të Udhëzimit nr. 4, dt 04.08.2006, këto janë normat vjetore të interesit të kredisë të ardhura nga Ministria e Financave që do të jenë si bazë për llogaritjen e kamatë vonesave gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2016, si më poshtë vijon:

  • 3.75% nëse borxhi shlyhet brenda muajit
  • 6.00% nëse borxhi nuk shlyhet brenda muajit