Zhdoganim Automjetesh

Për kryerjen e zhdoganimit të automjeteve çdo individ duhet të regjistroj më parë ID Personale në sistemin "Asycuda World".

Për regjistrimin e ID Personale duhet :

  • të dërgohet në adresën e email-it:  pagesat@dogana.gov.al një kopje e skanuar e Kartës së Identitetit
  • paraqitja e individit me Karten e Identitetit në zyrën e pagesave pranë Drejtorisë së Përgjithshmë të Doganave.

Procedurat e shqyrtimit të vlerës Doganore

Procedura për Regjimin e Lejimit të Përkohshëm të automjeteve për përdorim privat