Regjistrimi i NIPT-it

Për kryerjen e Procedurave Doganore çdo kompani duhet të regjistroj më pare NIPT-in në sistemin "Asycuda World".

Për regjistrimin e NIPT-it çdo kompani duhet të paraqes këto dokumenta :

  1. Në rastet kur NIPT-i lëshohet nga QKR-ja
    • një fotokopje të Çertifikatës së Personit të Tatueshëm
    • një kopje të ekstrakti të regjistrimit në QKR
  2. Në rastet kur NIPT-i lëshohet nga DPT
    • Çertifikatën Origjinale ose fotokopje të noterizuar të Personit të Tatueshëm