Statistika

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, eshte organi kryesor qe prodhon te dhena ne lidhje me import-eksportin e mallrave, ne dhe nga territori i Republikes se Shqiperise.
Partneret me kryesore, perdorues te informacionit jane Ministria e Financave, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, INSTAT, Ministria e Ekonomise, Ministria e Bujqesise dhe institucione te tjera.
Pervec raporteve standart per perdoruesit e mesiperm, prodhohen edhe shume raporte e tee dhena te tjera sipas kerkesave te perdoruesve.

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave prodhon dy buletine, si dhe te dhena mujore te cilat mund ti lexoni duke klikuar ne link-et e meposhteme:

Buletini Fiskal Janar-Dhjetor 2014

Buletini Fiskal Janar-Shtator 2015

Buletini Fiskal Janar-Mars2016

Buletini Fiskal Janar-Maj 2016

Buletini Fiskal Janar-Shtator 2016

Buletini Fiskal Janar-Tetor 2016

Buletini Fiskal Janar-Nëntor 2016

Buletini i Tregëtisë së Jashtme Janar-Dhjetor 2014

Buletini i Tregëtisë së Jashtme Janar-Shtator 2015

Buletini i Tregëtisë së Jashtme Janar-Shkurt 2016

Buletini i Tregëtisë së Jashtme Janar-Shtator 2016

Buletini i Tregëtisë së Jashtme Janar- Nëntor 2016