Deklarimi i parave

- Të plotësohet nga  subjektet fizike dhe juridike formulari për raportimin e transportit të vlerave në kufi (RTVK) të cilet importojnë, eksportojnë dhe tranzitojnë mallra sipas listës.

 - Në raste konstatimi të mosplotësimit të formularit të RTVK, ndalohet vazhdimi i procedurave doganore deri në plotësimin e formularit të sipërpermendur.

Për informacione të mëtejshme në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit , mund ti referoheni faqes së ëeb-it të Drejtorisë së Përgjithshme të Prandalimit të Pastrimit të Parave: www.fint.gov.al