Përjashtimet

Në zbatim të Kodit Doganor Neni 184 LIGJ NR. 102/2014 Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me kushtet e Dispozitave Zbatuese të Kodit Doganor Nenet 96-221 VKM Nr. 919 datë 29.12.2014, organizmat ndërkombëtar,  personat fizikë, organizatat bamirëse, filantropike ose fetare, entet publike si dhe entet shtetërore buxhetore përfitojnë përjashtim nga taksa doganore, etj.

Përjashtimet kompetencë e Degës Doganore.

Një pjesë e përjashtimeve nga taksat doganore janë kompetencë e degëve doganore. Baza ligjore dhe dokumentacioni për t’u plotësuar janë të pasqyruara  në Udhëzimin “Për Operacionet e Privilegjuara”, datë 03.12.2105.

 

Përjashtimet  që jepen nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Përjashtimet që nuk janë në kompetencën e degës doganore, në zbatim të Nenit 184 të Kodit Doganor dhe Dispozitave Zbatuese të Kodit Doganor Nenet  96 - 221 (VKM Nr. 919, datë 29.12.2014), jepen nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, sipas kompetencave të përcaktuara në Urdhërin nr 1 datë 09/11/2012.

Të dhëna në lidhje me kufirin e pataksueshem për mallrat e udhëtarëve, dërgesat postare dhe blerjet në internet, personat që ndrojnë rezidencën, mallrat e studenteve, trashegimitë, mallrat për martesë, mund të gjeni në rubrikat INDIVIDET, ose  BIZNESI Përjashtimet

Kontaktoni Sektorin e Tarifës: s­_tarifa@dogana.gov.al