ATA Carnet

“ATA Carnet” do të thotë: një dokument doganor ndërkombëtar për lejimin e përkohshëm, të përcaktuar me anë të Konventës ATA.

Informacioni per “ATA Carnet” gjendet në  nenin 367 të VKM nr.205 dt.13.04.1999.