LIGJ Nr. 33/2017 PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN/SHUARJEN E DETYRIMEVE TATIMORE, DETYRIMEVE TË PAGUESHME NË DOGANË, SI DHE PROCEDURËN E HEQJES NGA QARKULLIMI TË MJETEVE TË TRANSPORTIT PAS FSHIRJES /SHUARJES SË DETYRIMEVE TATIMORE