Legjislacioni dhe Rregulloret

Kuadri ligjor për llogaritjen dhe aplikimin e vlerës doganore përbëhet nga :

Kodit Doganor Ligji Nr.8449 dt.27.01.1999, nenet 33 - 40 dhe VKM-së  Nr.205, datë 13.04.1999 në zbatim të Kodit Doganor nenet 54 - 81, VKM-së  Nr. 686, datë 2.11.2005

Në mbështetje të akteve te mesiperme jane dhe Udhezimet:

                        Udhëzimi Nr. 25 datë 30.11.2007 i Ministrit të Financave

                        Udhëzimi Nr. 23 datë 25.10.2011 i Ministrit të Financave

                        Udhëzimi Nr. 27 datë 07.12.2011 i Ministrit të Financave

                        Udhëzimi Nr. 82 datë 05.15.2011 i Ministrit të Financave

                        Udhëzimi Nr. 06 datë 31.01.2013 i Ministrit të Financave

                        Udhëzimi Nr. 12 datë 03.04.2015 i Ministrit të Financave

                      Udhëzimi Nr. 24 datë 11.09.2015 i Ministrist të Financave

Legjislacioni doganor në vlerën doganore të mallrave është në përputhje me standardet ndërkombëtare, kryesisht me nenin VII të GATT-it.