Marrëveshje ndërkombëtare

• Ligj Nr. 9590, datë 27.07.2006 Për ratifikimin e MSA ndërmjet RSH dhe Komuniteteve Europiane të shteteve të tyre anetarë

• Ligj Nr. 9696, datë 21.03.2007 Marrëveshje për amendimin dhe zgjerimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropes Qendrore

• Ligji Nr. 9733, date 14.03.2007 Marreveshja e Tregtise se Lire mes Republikes se Shqiperise dhe Republikes se Turqise

• Ligj Nr. 10199, datë 17.12.2009 Për ratifikimin e Protokollit 2 shtesë që zëvendeson protokollin me të njëjtin numër të Marrëvshjes së tregtisë së Lirë ndërmjet RSH dhe R Turqisë

• Ligj Nr. 10421, datë 26.05.2011 Për ratifikimin shtesë të Marrëveshjes për ndryshimin dhe anetarësimin në MTL të Europës Qëndrore

• Ligj Nr. 10288, datë 17.06.2010 Për ratifikimin e MTL-së ndermet RSh dhe shteve EFTA dhe të marrëveshjeve për bujqësinë ndërmjet RSH me pricipaten e Lihtenshtejnit, RSH me Mbretërinë e Norvegjisë

• Ligj Nr. 10372, datë 10.02.2011 Për aderimin e RSH në Marrëveshjen e BEDZ Për bashkëpunimin në ndihmën ndaj emergjencave dhe protokollin shtesë të saj

Marrëveshje Bilaterale

• Vendim Nr.6, date 05.01.1998 Per miratimin e projekt Marreveshjes ndermjet Qeverise se RSH dhe Republikes se Maqedonise per  ndihmen e ndersjellte ndermjet administratave Doganor

Vendim Nr. 7, datë 13.01.2006 Për miratimin e Marrëveshjes ndërmjet KM të RSH dhe Republikës së qeverisë së Qipros Për asistencë të ndërsjelltë administrative

Vendim Nr. 10, date 14.01.2004 Marreveshja per bashkepunim dhe asistence te ndersjellte ne ceshtjet doganore mes RSH dhe Republikes se Polonises

Vendim Nr. 9, date 14.01.2004 Per miratimin e Marreveshjes ndermjet KM te RSH dhe qeverise se Rumanise Per bashkepunim dhe asistence te ndersjellte administrative ne ceshtjet doganore

Vendim Nr. 154, date 09.03.2005 Per miratimin e marreveshjes ndermjet KM te RSH dhe qeverise se R se Sllovakise per bashkepunimin dhe asistencen e ndersjellte ne ceshtjet doganore

Vendim Nr. 331, datë 09.07.1993 Për miratimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSH dhe Republikës së Greqisë për bashkëpunimin ad Doganor

Vendim Nr. 497, datë 23.07.2004 Për miratimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSH dhe Republikës së Moldavisë Për bashkëpunimin ad Doganor

Vendim Nr. 744, datë 06.11.2003 Për miratimin e Marrëveshjes mes RSH dhe Republikës së Bullgarisë për asistencë të ndërsjelltë administrative në cështjet doganore

Vendim Nr. 783, date 26.11.2003 Per miratimin e marreveshjes se RSH dhe Qeverise se Republikes se Kroacise per bashkepunimin dhe asistencen e ndersjellte ne ceshtjet doganore

Vendim Nr. 851, datë 05.08.2009 Marrëveshje ndërmjet KM të RSH dhe Republikës së Kosovës Mbi bashkëpunimin dhë ndihmes reciproke në cështjet doganore

Vendim nr. 959, date 11.06.2009 Per miratimin e Marreveshjes ndermjet RSh dhe qeverise se mbreterise se Spanjes Per bshkepunim dhe asistence te ndersjellte ne ceshtjet doganore

Marreveshje datë 03.06.2008 Ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë Mbi bashkëpunimin për zhvillim