PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË DOGANAVE

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).
 
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje DPD) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. DPD-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
 
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së DPD-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.dogana.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
 
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e DPD-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.
 
II. PARIME TË PËRGJITHSHME
Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së DPD -së janë:
1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: DPD-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e DPD-së dhe përkatësisht: Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen të dhënave personale” i ndryshuar, Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
7. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
- i plotë;
- i saktë;
- i përditësuar;
- i thjeshtë në konsultim;
- i kuptueshëm;
- lehtësisht i aksesueshëm;
- i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.
III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË
Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.dogana.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
 • Strukturën organizative të autoritetit publik;
 • Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
 • Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
 • Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 • Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
 • Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
 • Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
 • vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
 • Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
 • Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
 • Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të DPD-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
 • DPD-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga DPD-ja.
Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.
 
IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË DOGANAVE
 
Kategoritë e informacionit  publik  pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/  Përmbajtja Afati kohor për   publikim Mënyra e publikimit Struktura        përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Neni 7/1/a/d

  Vendimi i miratimit të strukturës

  Skema e strukturës

  Struktura e pagave,

  Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave te  

  Drejtoreve/ive, arsimit, kualifikimet e drejtuesve

Pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

Menjëherë, pas çdo akt emërimi

Në faqen zyrtare të DPD, në menunë   "Rreth nesh"

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, DPD. 

Akte ndërkombëtare , ligje;

akte nënligjore;dokument politikash 

dokument tjetër.

 

 

 

Neni 7/1/b

 Konventa                             

   Ligje

 

  Kodi i Etikes

 

 

 

 

 

Në faqen zyrtare, “Informacione të detajuara” 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganës 

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat

e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g

 

  - Format kërkese

  - Format ankese

 

  Adresë  postare

 

Pas miratimit të Programit të Transparencës

 

Menjëherë në rast ndryshimi

 

 

Në faqen zyrtare në menunë “PROGRAMI I TRANSPARENCES”

 

 

 

 

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun  

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,orarin e punës,emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit. 

 

Neni7/1/ç

 

    Koordinatori

Pas miratimit të Urdhrit të caktimit të Koordinatorit

 

Në faqen zyrtare në menunë “Koordinatori”

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun 

Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Neni 7/1/d

Neni 15, pika 1, Ligjit Nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, Drejtori i Përgjithshëm emërohet, lirohet, apo shkarkohet nga detyra me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave

 

Pas publikimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

Mekanizmat monitorues;

raporte  auditi;dokumentet me tregues performance 

 

Neni7/1/

dh

  Plani vjetor auditimit

  Plani strategjik    

  Raporti  6/mujor

 

  -Raporte monitorimi dhe auditimi (KLSH, MF,)

 

  -Raporte mbi Testin e Integritetit dhe zbatimin e Kodit

   te Etikes

Me miratim nga  Titullari

 

-Përditësim te informacionit ne Faqen Zyrtare te Drejtorisë se Përgjithshme te Doganave

 

 

 

 

 

Drejtoritë dhe Sektorët sipas fushës që mbulojnë

 

 

 

 

 

 

  Buxheti

Neni 7/1/e

   Buxheti

 

Ligji nr 160/2014,date 17.11.2014 “Per zbatimin e vitit 2015”  

Drejtoria e Buxhetit dhe Financës

Informacion për procedurat e prokurimit.

Neni 7/1/ë

   Regjistri

Menjëherë pas dërgimit në APP.  

Drejtoria e Burimeve Mbështetëse.

Drejtoria e Buxhetit dhe Financës.

Shërbimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave për publikun

Neni

7/1/f

  Shërbime

Përditësohet periodikisht

Në menunë Biznesi

Drejtoritë dhe Sektorët sipas fushës që mbulojnë.

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj

 

 

 

Drejtoria Juridike

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji nr.119/2014.

Neni 7/1/i

  Tabelë

 Pas miratimit të Programit të Transparencës

Në faqen zyrtare në menunë 

“PROGRAMI I TRANSPARENCES”
Me kufizime të identitetit të ankuesit. 

 

 

Koordinatori

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

  Publikime

  Statistika

 

  Rregullore të brendshme

 

  Udhëzime

 

  Njoftime për vende vakante/stazhe etj

Menjëherë pas miratimit nga titullari

 

 

 

 

Në menunë Biznesi

 

 

Në menunë Media

Në menunë Arkiv

 

 

Drejtoritë dhe Sektorët sipas fushave që mbulojnë

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

 

Informacione të tjera  të dobishme

Neni 7/1/l

 Deklarata për shtyp

 Trajnime

 Kontakte

 

Në menunë Media

Drejtoria e Marrëdhënieve

me Jashtë dhe  Publikun

 

V. PUBLIKIMI
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, DPD-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.dogana.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.