Konventat

Konventa TIR, 1975

Ligj Nr. 35.2012 Për aderimin e RSH në Konvenetën Ndërkombëtare për Sistemin e harmonizuar të kodifikimit dhe përshkrimit të mallrave

Ligj Nr. 37 2012 Për aderimin e RSH në Konventën Ndërkombëtare Për thjeshtëzimin dhe harmonizimin e procedurave doganore, bëre në Kyoto 18 maj 1973, e ndryshuar

Ligj Nr. 8646, datë 28.07.2000 Për ratifikimin e protokollit të anëtarësimit të RSH në Marrëveshjen e Marakeshit, që themeloi Organizatën Botërore të Tregtisë

Ligj Nr. 8754, datë 26.03.2001 Për aderimin e RSH në Konventën Për Harmonizimin e Rregullave për kontrollin kufitar të mallrave

Ligj Nr. 8759, datë 26.03.2001 Për aderimin e RSH në Konventën ndërkombëtare për Asistencë të ndërsjelltë administrative për parandalimin, hetimin dhe goditjen e shkeljeve doganore, Nairobi

Ligj Nr. 9316, datë 18.11.2004 Për aderimin e RSH ne Konventën Ndërkombëtare Për Asistencë të ndërsjelltë Administrative në cështjet doganore, Johanesburg

Ligj Nr. 9503, datë 03.04.2006 Për Aderimin e RSH në Konventën për Kontratën e transportit rrugor të mallrave (CMR) dhe protokolli i nënshkrimit

Ligj Nr. 9926, datë 09.06.2008 Për aderimin e RSH në Konventën Për taksimin e automjeteve rrugore për përdorim privat në trafikun ndërkombëtar dhe në protokollin e nënshkrimit

Ligj Nr. 10077, datë 16.02.2009 Për aderimin e RSH në Konventën për Lejimin e Përkohshëm, berë në Stamboll më 26 Qershor 1990