Dispozitat zbatuese dhe ndryshimet

 
♦  Aneksi  9   VKM 205
​♦  Aneksi 10   VKM 205
♦  Aneksi 14   VKM 205
♦  Aneksi 16   VKM 205
 

VKM 231, datë 22.05.1999 "Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”

VKM 497, date 21.10.1999 "Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKM_686_02[1].11.2005 "Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦VKM Nr. 542, datë 27.7.2016 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.919, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E DISPOZITAVE ZBATUESE TË LIGJIT NR.102/2014, DATË 31.7.2014, “KODI DOGANOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË””12

♦VKM Nr. 919, datë 29,12,2014 për Dispozitat Zbatuese të ligjit Nr. 102/2014, datë 31,07,2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë"

♦Vendim nr.921, datë 29.12.2014 “Për personelin e administratës doganore”

♦ DISPOZITAT E LIGJIT NR.102/2014, DATË 31.07.2014 “KODI DOGANOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”  QE HYJNË NË FUQI MË 6 SHTATOR 2014