Kodi Doganor dhe ndryshimet

LIGJ  Nr. 102/2014 KODI DOGANOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË i ndryshuar

LIGJ  Nr. 102/2014 KODI DOGANOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË1

Ligj, Nr. 32/2015, datë 2.04.2015

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 102/2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqiperisë".
Dt.Miratimit: 2.04.2015, Flet.Zyrtare Nr.63, datë 24.04.2015, Faqe:2798. Akti peson ndryshime në: nenin 213, pika 2, fjalia e dytë, nenin 289, pika 2, pas numërtimit “16” shtohen fjalë, nenin 291, pika 2, pas fjalëve “dhe 288” shtohen fjalë.

Ligj Nr. 32, datë 02.04.2015“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 102/2014“Kodi Doganor i Republikës së Shqiperisë.

Ligji Nr. 8449, datë 27.01.1999 Për Kodin Doganor në Republikën e Shqiperisë, i ndryshuar

Ligj, Nr.8473, Dt.:14.04.1999
Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 "Kodi Doganor i Republikës së Shqiperisë".
Dt.Miratimit:15.04.1999, Flet.Zyrtare Nr.12, Faqe:339 Akti peson ndryshimin: Ndryshim neni/pike në nenin 7 deri 297 nga neni 1 deri 31 i aktit ndryshues.
Ligj Nr. 8473, datë 14.04.1999 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 8449, datë 27.01.1999 Për Kodin Doganor të Republikës së Shqiperisë, i ndryshuar

Ligj, Nr.8719, Dt.19.12.2000
Për nje shtese në ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 "Kodi Doganor i Republikës së Shqiperisë", ndryshuar me ligjin nr. 8473, datë 14.04.1999. Dt.Miratimit:19.12.2000, Flet.Zyrtare Nr.47, Faqe:2074 Akti peson ndryshimin: Shtim neni/pike në nenin 4 nga neni 1 i aktit ndryshues. Shënime: Në pikën 4 të nenit 37 të ligjit nr.8449, datë 27.1.1999 "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë", ndryshuar me ligjin nr.8473, datë 14.4.1999, shtohet shkronja "c".
Ligj Nr. 8719, datë 19.12.2000 Për një shtesë në Ligjin Për Kodin Doganor të RSH Nr. 8449, datë 27.01.1999, i ndryshuar

Ligj, Nr.8999, Dt.30.01.2003
Për një ndryshim në ligjin nr.8449, datë 27.1.1999 "Kodi doganor i Republikës së Shqipërisë", ndryshuar me ligjin nr.8473, datë 14.4.1999. Dt.Miratimit:30.01.2003, Flet.Zyrtare Nr.8, Faqe:265 Akti peson ndryshimin: Ndryshim neni/pike në nenin 4 nga neni 1 i aktit ndryshues. Shënime: Pika 4 e nenit 199 të ligjit nr.8449, datë 27.1.1999, ndryshohet dhe pas pikes 4 shtohet pika 5.
Ligj Nr. 8999, date 30.01.2003 Për një shtesë në Ligjin Për Kodin Doganor te RSH Nr. 8449, date 27.01.1999, i ndryshuar

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.18.2010 datë 23.04.2010

Ligj, Nr. 32/2015, datë 2.04.2015

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 102/2014 "Kodi Doganor i Republikës së Shqiperisë".
Dt.Miratimit: 2.04.2015, Flet.Zyrtare Nr.63, datë 24.04.2015, Faqe:2798. Akti peson ndryshimin: pikat 4 dhe 5 të nenit 199, shfuqizohen. Pjeses se shfuqizuar i korrespondon ndryshimi i bërë (me ligjin nr.32/2015) në pikën 2, të nenit 213 të ligjit nr. 102/2014.