Legjislacioni

Kodi doganor

Miratuar nga Parlamenti me Ligjin nr. 8449, datën 27.01.1999, dhe ka hyrë në fuqi më datë 15.05.1999. Kodi Doganor u hartua mbi bazën e Rregullores së Keshillit Europian EECNr. 2913/92, të datës 12 tetor 1992.

→ Më shumë

Dispozitat Zbatuese

Miratuar me Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 205, datë 13.04.1999, “Për Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”.
Këto Dispozita Zbatuese të Kodit Doganor u hartuan mbi bazën e Regullores së Komisionit Europian EC nr. 2454/1993.

→ Më shumë