Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Drejtoria Pergjithshme e Doganave organizohet ne 4 Departamente :

Departamenti Administrativ;
Departamenti Teknik;
Departamenti Operativ Hetimor;
Departamenti Akcizes;
Cdo Departament Drejtohet nga nje Zevendesdrejtor i Pergjithshem


Departamenti Administrativ perbehet nga :

Drejtoria Menaxhimi i Burmeve Njerezore
Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese
Drejtoria e TI


Departamenti Teknik perbehet nga :

Drejtoria e Procedurave dhe Garancive
Drejtoria e Origjines dhe Tarifes
Drejtoria Juridike
Drejtoria Vleresimit
Drejtoria e Laboratorit Kimik Doganor


Departamenti Operativ – Hetimor perbehet nga :

Drejtoria Antikontrabandes/Borxhi
Drejtoria Antitrafik
Drejtoria Hetimit
Drejtoria e Kontrollit Pas zhdoganimit
Drejtoria e Informacionit
Drejtoria e Analizes se Riskut
Drejtoria e Pronësisë Intelektuale


Departamenti i Akcizes perbehet nga:

Drejtoria Metodikave dhe Kontrollit
Drejtoria Teknike


Drejteperdrejte nga Drejtori Pergjithshem jane keto Drejtori :

Drejtoria e Kontrollit te Brendshem/Antikorrupsioni
Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Publikun
Keshilltari
Auditi i Brendshem
Drejtoria e Buxhetit dhe Finances