TAKIM NDERGJEGJESIMI MBI PROÇEDURAT E REJA TRANZIT

Në kuadër të Projektit të Binjakëzimit AL 12 IB FI 02 “Modernizimi i Administratës Doganore Shqiptare”, i cili ka për qëllim të mbështesë Republikën e Shqipërisë në arritjen e prioriteteve në fushën e proçedurës doganorë të tranzitit lidhur me Legjislacionin, Procedurat, Sistemet dhe Luftën Kundër Mashtrimit, Administrata Doganore Shqiptare do të organizojë një takim informues me grupet e interesit, më 15 Mars 2017 me qëllim prezantimin e risive kryesore të Kodit të Ri Doganor si dhe përfitimet konkrete për operatorët ekonomik.

→  programi