Mbi publikimin e listës së subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e peshkimit

Në zbatim të pikes 5 të  Udhëzimit  nr.18, dt. 15.06.2015  të  Ministrit  të  Financave  dhe Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave  “Për proçedurat dhe kriteret e furnizimit të anijeve të peshkimit me karburant  (gazoil) me përjashtim nga taksa e qarkullimit, taksa e karbonit dhe akciza”, po ju përcjellim për publikim

Lista e subjekteve / tatimpaguesve aktivë  që ushtrojne aktivitetin e peshkimit dhe që janë të  rregjistruar  në organet tatimore si tatimpagues  të TVSH –së .