Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave organizohet në 4 Departamente :

Departamenti Administrativ;
Departamenti Teknik;
Departamenti Operativ Hetimor;
Departamenti Akcizës;
Çdo Departament Drejtohet nga një Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm


Departamenti Administrativ përbëhet nga :

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
Drejtoria e Burimeve Mbështetëse
Drejtoria e TI


Departamenti Teknik përbëhet nga :

Drejtoria e Procedurave,Kontrollit të Pagesave dhe Garancive Doganore
Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës
Drejtoria Juridike
Drejtoria e Vlerës Doganore
Drejtoria e Laboratorit Doganor


Departamenti Operativ – Hetimor përbëhet nga :

Drejtoria Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë të Borxhit
Drejtoria e Antitrafikut
Drejtoria e Hetimit
Drejtoria e Kontrolleve Paszhdoganimit (Aposteriori)
Drejtoria e Informacionit
Drejtoria e Analizës së Riskut dhe Monitorimit
Drejtoria e Mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale


Departamenti i Akcizës përbëhet nga:

Drejtoria Metodikave dhe Kontrollit
Drejtoria Teknike e Akcizës


Drejtpërdrejt nga Drejtori Përgjithshëm janë këto Drejtori :

Drejtoria e Investigimit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit
Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun
Drejtoria e Auditit të Brendshëm
Drejtoria e Buxhetit dhe Financës
Këshilltarët